Przejście do sekcji:

Treść strony - II kwartał

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych oraz mokrego dyngusa. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Państwa spokojem i radością.

Wizyta studyjna WTZ, SŚDS, Mieszkanie treningowe w Fundacji „ Arkadia” w Toruniu

17 kwietnia 2023 r. przedstawiciele GOPS w Obrowie, osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodzice  i asystenci wzięli udział w spotkaniu w Fundacji „Arkadia"  w Toruniu.

Celem wizyty było zapoznanie się z utworzoną przez Fundację infrastrukturą wsparcia, warunkami i metodami pracy terapeutów, Kierownik WTZ Pani Danuta  i Kierownik SŚDS przekazali informacje na temat współpracy między WTZ, SŚDS, mieszkaniem treningowym na rzecz skutecznej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.
Wizyta studyjna zorganizowana została w ramach  Projektu „Droga do aktywności” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 

 • Grupa osób stojąca przed budynkiem
 • stojąca grupa osób
 • Osoby stojące w korytarzu
 • Osoby stojące w pracowni
 • Osoby siedzące w świetlicy
 • Osoby stojące na korytarzu słuchające opowieści o...
 • Osoby stojące w sali rehabilitacyjnej
 • Osoby stojące w mieszkaniu przeznaczonym dla osób z...
 • Osoby stojące w kuchni przy stole zastawionym obiadem

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

2.06.2023 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W związku z tym członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pracownicy GOPS w Obrowie w dniach 13 i 14 kwietnia szkolili się z nowych przepisów.

Do udziału w szkoleniu GOPS zaprosił przedstawicieli prokuratury rejonowej, kuratorów sądowych, policjantów, pedagogów i nauczycieli gminnych szkół. Zaproszenia otrzymali również przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, organizacji pozarządowych, służby zdrowia i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Szkolenia obejmowały następujące kompleksy zagadnień:

 •  Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Funkcjonowanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Wydatkowanie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady tworzenia gminnego programu profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych;


Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Zmiany mają na celu zagwarantowanie lepszej ochrony osobom, które doświadczają przemocy
Pierwszą różnicą nowelizacji w kontekście do dotychczasowej ustawy jest jej nowa nazwa–wcześniejsze “o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” zastąpiono “o przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Dotychczasowa definicja przemocy w rodzinie została zmieniona, a w jej nowej treści uwzględniono także kwestię przemocy ekonomicznej oraz cyberprzemocy. Regulacja dodała również nową definicję osoby doznającej przemocy domowej- zgodnie z nowymi przepisami, małoletni, który był świadkiem przemocy domowej, powinien być traktowany także jako osoba doznająca przemocy.


Treść ustawy przewiduje także nowe regulacje przeznaczone dla osób stosujących przemoc domową- m.in. skierowanie do uczestnictwa w programie psychologiczno-terapeutycznym. Takie rozwiązanie ma na celu wykształcenie u osób stosujących przemoc umiejętności samokontroli. Osoba stosująca przemoc będzie miała obowiązek uczestniczenia w wybranym programie, a za niedopełnienie tego obowiązku przewidziana została kara ograniczenia wolności lub kara grzywny.


Nowelizacja wprowadza również szereg rozwiązań, które mają na celu usprawnienie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz zmieniają procedurę “Niebieskiej Karty”. To tylko niektóre z licznych zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy, która wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Integracja i aktywizacja – Wyjazd do Teatru Rozmaitości w Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Piątkowy wieczór, 26 maja 2023 r. warto zarezerwować sobie na spotkanie z aktorami  Teatru 21 w spektaklu „Rodzina”. Bilety grupowe 35 zł. Transport zapewnia  urząd Gminy w Obrowie.
 Rezerwacja i szczegóły wyjazdu  Renata Kwiatkowska, tel. 720 828 530


Spektakl połączonych zespołów Teatru 21 i TR Warszawa, badający temat współczesnej rodziny i relacji rodzinnych. Aktorzy i aktorki obu teatrów tworzą rodzinną komedię omyłek, w której ciemna strona relacji rodzinnych spotyka się z tęsknotami i fantazjami na temat harmonijnej rodziny wprost z polskich seriali.

 • Plakat siedmioosobowej rodziny

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie  informuje, że od 08.05.2023r do 19.05.2023r odbywa się kwalifikacja rodzin do   przyznania  pomocy w formie żywności ( na rok 2023) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w  Podprogramie 2021 PLUS


Przyznanie pomocy żywnościowej wymaga bieżącej weryfikacji dochodów.


Prosimy zatem osoby zainteresowane, aby zgłaszały się osobiście do GOPS w Obrowie pokój nr 15/16  wraz  z dokumentacją dochodową rodziny za poprzedni miesiąc tj.: kwiecień 2023r.


Osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy w ramach POPŻ są mieszkańcy gminy spełniający kryterium dochodowe tj. 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:
-1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
-1320 zł dla osoby w rodzinie .

 • plakat a artykułami spozywczymi

Pomoc żywnościowa - zmiana kryterium

Informacja GOPS dotycząca podwyższonego kryterium dochodowego w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej 2014-2020- Podprogram 2021 Plus

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.
Od 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Pomoc przysługuje,  jeśli dochód nie przekracza:
- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie 
W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 PLUS (przed 15 maja br.) nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.
Informujemy ponadto, że zmienione wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

 

Kolonie letnie 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie w terminie od 31.05.2023r. do 6.06.2023r. przyjmuje zgłoszenia  dzieci i młodzieży na kolonie letnia 2023r. 

W tym roku wpłynęły następujące oferty letniego wypoczynku: 

•    Związek Zawodowy Rolnictwa  - Samoobrona
- Jarosławiec 01.07,2023 – 09.07.2023r. 
Koszt 800 zł. –  z dofinansowaniem KRUS
Koszt 1700zł. – dla dzieci bez dofinansowania KRUS
Oferta dla dzieci 7 do 16 r. ż.


•    Fundacja Szansa Dla Gmin 
-  Rancho Wołkowyje ( Bieszczady) – 10.07.2023r. -18.07.2023r. 
- Koszt 800 zł. –  z dofinansowaniem KRUS
- Koszt 1700zł. – dla dzieci bez dofinansowania KRUS
Oferta dla dzieci od 7 do 16 r.ż.


•    Towarzystwo „ Nasze Szwederowo”
- Oćwieka – 29.07.2033r. – 07.08.2023r. 
Koszt: 950 zł. z dofinansowaniem KRUS
Koszt: 1850 zł. bez dofinansowania KRUS
Oferta dla dzieci od 11 – 17 r. ż. 


•    Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras
- Biały Dunajec – 27.07. -04.08.2023r. 
Koszt: 500zł. z dofinansowaniem KRUS
Oferta dla dzieci od 7-16 r.ż. 

Kontakt:
Katarzyna Murawska – 720-828-464
Katarzyna Zakrzewska 720-828-498

 

Przejdź do początku strony