Przejście do sekcji:

Treść strony - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Komu przysługuje:

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi prawnemu
 • opiekunowi faktycznemu, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, w związku z urodzeniem się żywego dziecka.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria: 

 • świadczenie z kryterium dochodowym w wysokości 1.922,00 zł na osobę w rodzinie
 • wysokość świadczenia 1.000,00 zł
 • świadczenie jest jednorazowe
 • czas na złożenie wniosku 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka lub
 • 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub
 • od dnia przysposobienia dziecka, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
 • czas na rozpatrzenie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie od lekarza ginekologa/położnej o pozostawaniu pod opieka medyczną
 • świadectwa pracy 
 • PIT-y 11 za rok bazowy*
 • PIT-y 8c za rok bazowy*
 • PIT-y roczne (np. 36 i/lub 37) za rok bazowy*
 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenia
 • umowy o pracę
 • dokumenty potwierdzające wszelkie inne formy zatrudnienia np. kontrakty, rozkazy itp.
 • informacje o dochodach nieopodatkowanych za rok bazowy* (w tym m. in.: stypendia socjalne, sportowe i doktoranckie, dochody z zagranicy, świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie z KRUS-u, zasiłki chorobowe z KRUS-u, alimenty na rzecz dzieci, diety, świadczenia w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów)
 • prawomocne postanowienia, wyroki sądów (orzekające: separacje, rozwody, prawo do opieki nad dziećmi /opieki naprzemiennej/, kwoty orzeczonych alimentów)
 • nakazy płatnicze za rok bazowy* (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 • zaświadczenia z KRUS za rok bazowy* o wysokości zasiłków chorobowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 • zaświadczenia od komornika o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za rok bazowy*
 • numer NIP lub wydruk z CEIDG (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej za rok bazowy*
 • umowy dzierżawy (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego/ wydzierżawiania gospodarstwa rolnego)
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.


* W okresie zasiłkowym 2021/2022 tj. od 1 listopada 2021r. do 31 października 2022r. obowiązują dochody za 2020 rok.

Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00,
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00,
piątek:  godz. od 7:30 do 14:00.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Dokumenty/ załączniki do pobrania:
DO POBRANIA

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022r., poz. 615)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010r., nr 183, poz. 1234)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1466)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021r., poz. 1481)

Urodzenie dziecka

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony