Przejście do sekcji:

Treść strony - Czyste Powietrze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby fizyczne, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”) lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej „WFOŚiGW), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej „programem”) mogą zgłaszać się do tut. instytucji w celu uzyskania zaświadczenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem zaświadczenia. Dokument wydawany będzie w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:

 1. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚIGW może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego;
 2. dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 111);
 3. gospodarstwo domowe tworzą: a) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo b) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);
 4. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w: a) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia tj. 2018 – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku, b) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia tj. 2019– w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku;
 5. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 111), przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o: a) rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe, b) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333);

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3.244 zł (jest to dochód roczny).

 1. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 111);
 2. żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawców oraz członków jej gospodarstwa domowego: a) imię i nazwisko, b) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, c) adres miejsca zamieszkania, d) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada;
 3. w zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego, czy gospodarstwa domowego wieloosobowego;
 4. Gdzie można złożyć wniosek:

Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć:

 1. bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
 2. przesłać pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres,
 3. przesłać przez platformę  ePUAP.
 4. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Podstawa prawna:

 1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).
 3. Osoby zajmujące się wydawaniem zaświadczeń:

Małgorzata Górna

tel. 56 678 60 22 wew. 127

Danuta Słomkowska

tel. 56 678 60 22 wew. 131

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną prosimy o kontakt telefoniczny w celu wcześniejszego umówienia terminu złożenia wniosku.

Informacja dla rolników

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), 
w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:
- przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.
W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego. 
Należy jednak zauważyć, że w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.
Ponadto, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Te dwa elementy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” powodują, że wnioskodawca ma dużą elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o dofinansowanie. 
W związku z powyższym, wyżej opisana przerwa w wydawaniu zaświadczeń przez gminy nie powinna być uciążliwa.
Podkreślić jednak należy, że niezbędny jest komponent informacyjny skierowany do wnioskodawców w tym zakresie, którzy zamierzają wystąpić z żądaniem o wydanie zaświadczenia o dochodach, a w ich gospodarstwie domowym pojawiają się dochody z gospodarstwa rolnego, tak żeby mieli świadomość o występowaniu przerwy w wydawaniu zaświadczeń w takim przypadku.  

fotokod czyste powietrze

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony