Przejście do sekcji:

Treść strony - Koordynator dostępności

Koordynator ds dostępności

Kim jest koordynator ds dostępności?

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie, monitorowanie zapewnienia dostępności oraz sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach. 

Koordynatorem ds dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest Weronika Rumińska, z którą można kontaktować się telefonicznie tel 56 678 60 22 wew. 132, kom. 720 828 569 oraz e-mail: wruminska@gopsobrowo.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności

Czym jest wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno  – komunikacyjnej na terenie GOPS Obrowo?

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności", który znajduje się poniżej wraz z klauzulą informacyjną (np. jeżeli istnieje konieczność skorzystania z usług tłumacza języka migowego).

GOPS w Obrowie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem mieszkańców Gminy Obrowo.

fotokod koordynator do spraw dostępności

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony