Przejście do sekcji:

Treść strony - Zasiłki celowe

Zasiłek celowy

Kto może skorzystać?

 • Osoby potrzebujące wsparcia na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu
 • Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne
  Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku celowego
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 3. Wnioskodawca może wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową osoby/rodziny
 4. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową

Krok po kroku

 1. Złóż wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie
  Wniosek możesz złożyć samodzielnie, a także poprosić kogoś z rodziny bądź inną osobę
 2. Poczekaj na wywiad środowiskowy
  Jest to wizyta pracownika socjalnego w domu osoby ubiegającej się o wsparcie. Podczas rozmowy pracownik zbiera dodatkowe informacje, aby poznać stan faktyczny
 3. Zbierz i przekaż pracownikowi socjalnemu dokumenty, o które poprosił
 4. Czekaj na decyzję
  Decyzja administracyjna zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
zasiłek celowy

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Kto może skorzystać?
Osoba bądź rodzina, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi

zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Kto może skorzystać?
Osoba bądź rodzina, która poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Sprawdź zasady przydzielania pomocy !

Zasiłek celowy klęska żywiołowa lub ekologiczna

Specjalny zasiłek celowy

Kto może skorzystać?
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba bądź rodzina o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny

Specjalny zasiłek celowy

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony