Przejście do sekcji:

Treść strony - Kujawsko-Pomorska Teleopieka - wsparcie w zasięgu ręki

Kujawsko-Pomorska Teleopieka - wsparcie w zasięgu ręki

Na czym polega program w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFS?

Jest to program, w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią jeden z elementów kompleksowego wsparcia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie odpowiedzialny jest za rekrutację osób zamieszkujących na terenie gminy Obrowo, którym rozdysponuje bransoletki życia, monitorujące aktualny stan zdrowia. W przypadku zagrożenia życia, wysyłają sygnał do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, umożliwiający szybki kontakt z ratownikami oraz do opiekuna osoby starszej. Bransoletka wysyła także informację o lokalizacji podopiecznego. Rekrutacja trwa od 17.05.2021 r. do 11.06.2021 r.

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

 • osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (1051,50 zł - dla osoby samotnie gospodarującej, 792,00 zł na osobę w rodzinie);
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Lista dokumentów jakie należy dostarczyć do GOPS w Obrowie:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe

Kontakt

Aleksandra Haglauer tel. 56 678 60 22 wew. 156, kom. 720 828 016 oraz e-mail: ohaglauer@gopsobrowo.pl

 • Plakat Programu Teleopieka
Fotokod programu teleopieki
Przejdź do początku strony