Przejście do sekcji:

Treść strony - Droga do aktywności

Projekt "Droga do aktywności"

Gmina Obrowo / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Droga do aktywności”

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 12 osób z niepełnosprawnościami (w tym 6 kobiet i 6 mężczyzn) z terenu objętego LSR LGD podgrodzie Toruńskie (teren podobszaru rewitalizacji gminy Obrowo), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w indywidualnej ścieżce reintegracji i aktywizacji społecznej w okresie od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r.

W ramach projektu dla uczestników oferujemy:

  • „Kawiarnię” z grami planszowymi
  • Hortiterapia jako nowatorski sposób rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • Warsztaty z kamerą i aparatem fotograficznym
  • Internet i media społecznościowe
  • Warsztat robienia karmników
  • Warsztat teatralny dla osób niepełnosprawnych – przygotowanie imprezy integracyjnej „MIKOŁAJKI”
  • Dla osób z otoczenia (opiekunów) oferujemy: wsparcie prawnika, pedagoga, psychologa.
  • Zapewniamy transport uczestników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie zaprasza do udziału w projekcie !
Rekrutacja trwa od kwietnia 2022 r.

Informacja po numerami telefonu:
56 678 60 22 wew. 131
720 828 242
720 828 168

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11:Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt grantowy „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Przejdź do początku strony