Przejście do sekcji:

Treść strony - Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Komu przysługuje:
Osobom uprawnionym do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna, a więc  w okresie 2 ostatnich miesięcy dłużniki nie uiścił pełnej kwoty alimentów. 
Uprawnieni są:
    • dzieci do ukończenia 18 roku życia
    • osoby między 18 a 25 rokiem życia pod warunkiem, że uczą się w szkole lub szkole wyższej
    • pełnoletnie osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria

 • świadczenie z kryterium dochodowym w wysokości 900,00 zł na osobę w rodzinie (obowiązuje również zasada "złotówki za złotówkę")
 • świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie wyższych niż 500,00 zł
 • czas na rozpatrzenie wniosku wynosi do 30 dni od daty złożenia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji za rok bazowy* (z datą od 01 sierpnia 2020r.) lub
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej  lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika za granicą, lub w zw. z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia
 • świadectwa pracy 
 • PIT-y 11 za rok bazowy*
 • PIT-y 8c za rok bazowy*
 • PIT-y roczne (np. 36 i/lub 37) za rok bazowy*
 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenia
 • umowy o pracę
 • dokumenty potwierdzające wszelkie inne formy zatrudnienia np. kontrakty, rozkazy itp.
 • informacje o dochodach nieopodatkowanych za rok bazowy* (w tym m. in.: stypendia socjalne, sportowe i doktoranckie, dochody z zagranicy, świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie z KRUS-u, zasiłki chorobowe z KRUS-u, alimenty na rzecz dzieci, diety)
 • prawomocne postanowienia, wyroki sądów (orzekające: separacje, rozwody, prawo do opieki nad dziećmi /opieki naprzemiennej/, wysokość kwoty orzeczonych alimentów)
 • nakazy płatnicze za rok bazowy*. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 • zaświadczenia z KRUS za rok bazowy* o wysokości zasiłków chorobowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego
 • zaświadczenia od komornika o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za rok bazowy*
 • numer NIP  lub wydruk z CEIDG (w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej - za rok bazowy*
 • umowy dzierżawy (w przypadku posiadania/ wydzierżawiania gospodarstwa rolnego)
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.


* W okresie świadczeniowym 2022/2023 tj. od 1 października 2022r. do 30 września 2023r. obowiązują dochody za 2021 rok z uwzględnieniem zmian.

Miejsce składania dokumentów:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00,
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00,
piątek:  godz. od 7:30 do 14:00.

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Dokumenty do pobrania: tutaj


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2020r., poz. 808 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1467)

 

Fundusz alimentacyjny

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony