Przejście do sekcji:

Treść strony - Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy

Kto może skorzystać?


Świadczenie to przysługuje osobom i rodzinom:

 • bez dochodów
 • o dochodach niższych niż ustawowe kryterium
 • zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego


Zasiłek jest przyznawany, gdy:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby (701,00 zł)
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny (528,00 zł)
  Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustalany jest na podstawie okoliczności sprawy
 • kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby/rodziny


Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku okresowego
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 3. Wnioskodawca może wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową osoby/rodziny
 4. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową

Krok po kroku

 1. Złóż wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie
  Wniosek możesz złożyć samodzielnie, a także poprosić kogoś z rodziny bądź inną osobę
 2. Poczekaj na wywiad środowiskowy
  Jest to wizyta pracownika socjalnego w domu osoby ubiegającej się o wsparcie. Podczas rozmowy pracownik zbiera dodatkowe informacje, aby poznać stan faktyczny
 3. Zbierz i przekaż pracownikowi socjalnemu dokumenty, o które poprosił
 4. Czekaj na decyzję
  Decyzja administracyjna zostanie wydana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
zasiłek okresowy

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony