Przejście do sekcji:

Treść strony - Domy pomocy społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Kto może skorzystać?

 • osoba znajdująca się w podeszłym wieku, jest chora lub niepełnosprawna
 • osoba wymagająca z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność całodobowej opieki
 • osoba, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
 • osoba, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (niezależnie od tego przez kogo pomoc jest świadczona)

 

Jak wygląda procedura kierowania do Domów Pomocy Społecznej?

Procedura rozpoczyna się od wniosku:

 • osoby zainteresowanej ubieganiem się o skierowanie do DPS
 • jego przedstawiciela ustawowego
 • innej osoby fizycznej lub prawnej tylko i wyłącznie za zgodą osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego

W przypadku gdy osoba chora nie wyraża zgody na umieszczenie jej w DPS, a bezwzględnie wymaga pomocy to w takim przypadku sprawa jest kierowana do sądu, mając na względzie bezpieczeństwo osoby chorej

Następnie pracownik socjalny przeprowadza obszerny wywiad, kompletując wszystkie dokumenty. Po przeanalizowaniu sytuacji rodzinnej wnioskuje o przyznanie tej formy pomocy bądź jej odmowie

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 • oświadczenie o dochodach i stanie majątkowym
 • pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na skierowanie do DPS lub zgodę opiekuna prawnego wraz z postanowieniem sądu o wyrażeniu zgody na skierowanie do DPS – w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej lub postanowienie sądu o skierowaniu do DPS bez zgody osoby zainteresowanej – w przypadku braku zgody na umieszczenie w DPS
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się
 • w przypadku osób upośledzonych umysłowo lub chorych psychicznie: zaświadczenie od lekarza psychiatry, zaświadczenie od lekarza psychologa
 • zgodę osoby ubiegającej się na przetwarzanie danych osobowych
 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego z ośrodka pomocy społecznej
 • decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty
 • pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ zgodnie z odrębnymi przepisami
 • oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy
 • zaświadczenie o uprawnieniach przysługujących kombatantom i ofiarom represji wojennych, i okresu powojennego
 • wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt osoby uprawnionej w DPS

Kto płaci za DPS?

 • W pierwszej kolejności:

mieszkaniec DPS (nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu), a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka (nie więcej niż 70% tego dochodu)

 • W drugiej kolejności:

małżonek, zstępni przed wstępnymi

 • W trzeciej kolejności:

gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej (w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszącymi przez mieszkańca bądź rodzina)

 

Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi następujące dokumenty:

 • prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą
 • oświadczenie, że władza rodzicielska nie została przywrócona
 • prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione zużyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica.

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w DPS można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności gdy:

 • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w DPS, ośrodku wsparcia bądź innej placówce
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia
 • osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko

 

* wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie

** zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki

Domy pomocy społecznej

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony