Przejście do sekcji:

Treść strony - Niebieska Karta

Niebieska Karta

Procedura „Niebieskiej Karty” to wielowymiarowa pomoc dla osób doznających przemocy domowej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy oraz zniwelowanie jej skutków. Realizowane działania są indywidualnie dostosowywane do potrzeb danej rodziny. Procedura wynika z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

 

Szczegółowe warunki realizowania tej procedury, zadania służb oraz formularze "Niebieskich Kart" określa ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 września 2023 r.

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

 

Do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” uprawnieni są:

 1. pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
 2. funkcjonariusz Policji;
 3. żołnierz Żandarmerii Wojskowej;
 4. pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
 5. asystent rodziny;
 6. nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;
 7. osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;
 8. przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 9. pedagog, psycholog lub terapeuta, będący przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, lub organizacji pozarządowych.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje:

 1. osoby doznające przemocy domowej (w tym małoletni będący świadkiem przemocy domowej określono jako doznający przemocy domowej)
 2. osoby stosujące przemoc domową, przez które należy rozumieć wyłącznie osoby pełnoletnie, które dopuszczają się przemocy domowej wobec osób doznających przemocy domowej.

W ramach procedury „Niebieskie Karty” Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe. Jest to zespół specjalistów, którego celem jest opracowanie i realizacja planu pomocy dla konkretnej rodziny, dotkniętej przemocą domową.

Podjęcie interwencji w środowisku nie wymaga zgody ani osoby doznającej przemocy domowej, ani osoby stosującej przemoc domową.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej podejmowane są działania interwencyjne.  Wprowadzono m.in. możliwość zastosowania przez odpowiednie organy zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy, czy nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania.

Osoby stosujące przemoc domową są obecnie zobowiązane do ukończenia programu korekcyjno- edukacyjnego lub psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc.

Zgodnie z nowymi przepisami wobec osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” przez okres 9 miesięcy po zakończeniu procedury, prowadzone są działania monitorujące. Działania te podejmuje grupa diagnostyczno-pomocowa. Polegają one w szczególności na analizie i ocenie sytuacji osób, wobec których była prowadzona procedura „Niebieskie Karty”, składaniu wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa w związku z zakończoną procedurą, poradnictwie i udzielaniu wsparcia.

Niebieska Karta

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony