Przejście do sekcji:

Treść strony - Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne

Komu przysługuje:

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (zgodnie z ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 • innej osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny (zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym) 
 • rolnikom (zaprzestanie pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego) jeśli nie podejmą lub zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się:
      - orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
      * konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
      * orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria: 

 • świadczenie bez kryterium dochodowego
 • wysokość świadczenia 2119,00 zł miesięcznie
 • czas na rozpatrzenie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • oświadczenie dot. ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • oświadczenie opisujące sytuację związaną ze sprawowaniem opieki
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie z ZUS I grupa inwalidzka
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.

Miejsce i forma złożenia wniosku:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54 A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00
piątek:  godz. od 7:30 do 14:00.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Dokumenty/ załączniki do pobrania:
DO POBRANIA

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022r., poz. 615)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1466)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021r., poz. 1481)

 

świadczenie pielęgnacyjne

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony