Przejście do sekcji:

Treść strony - Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

Kto może skorzystać?

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175%  najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującym w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
 • w przypadku osób zatrudnionych: zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przychód  (przychód po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe)
 • w przypadku emerytów i rencistów: dokument potwierdzający wysokość pobieranej renty/emerytury BRUTTO
 • w przypadku osób otrzymujących alimenty: wyrok sądu zasądzający alimenty, dokument potwierdzający wysokość alimentów
 • jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy wraz z potwierdzeniem zapłaty
 • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (ksero), rachunki za wodę, śmieci i kanalizację
 • w przypadku najemców lub podnajemców należy dostarczyć umowę najmu
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych niezbędnym załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (Organ wydający: Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Toruniu, ul. Towarowa 4-6) lub oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażenie techniczne domu. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

Krok po kroku

 1. Złóż wniosek i wszystkie potrzebne dokumenty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie
  Wniosek należy złożyć samodzielnie
 2. Czekaj na decyzję
  Decyzja administracyjna zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku

Dodatek mieszkaniowy

dodatek mieszkaniowy

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony