Przejście do sekcji:

Treść strony - Praca socjalna

Czym się zajmuje praca socjalna?

 • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi np.: policja, sąd, PCPR, fundacje, stowarzyszenia, Bank Żywności, instytucje oświatowe, itd.
 • Współpraca ze specjalistami w celu przezwyciężenia trudności życiowych np. psycholog, pedagog, itp.
 • Współpraca i angażowanie społeczności lokalnej
 • Współpraca z opiekunkami środowiskowymi i asystentami rodzin
 • Pomoc w postaci: poradnictwa, wsparcia, udzielania informacji, kierowania do odpowiednich instytucji, itd.
 • Realizowanie projektów i programów społecznych (także unijnych)
 • Realizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 • Kierowanie i współpraca z Centrum Integracji Społecznej. Zawieranie kontraktów z uczestnikami zajęć z terenu naszej gminy
 • Działalność z zakresu bezdomności
 • Monitorowanie środowiska w ramach prac Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Organizacja czasu wolnego np.: kolonie, warsztaty, itd.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód

 

praca socjalna

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony