Przejście do sekcji:

Treść strony - Pomoc społeczna

Zasady i kryteria udzielania pomocy społecznej

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1507).

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania i dążenia do rozwiązania ich trudnej sytuacji życiowej.

Komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej ?

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej stanowi kwota 701,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – 528,00 zł.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w Twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, który przeprowadzi rozmowę pozwalającą na dokonanie analizy i oceny sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb.

Wszelkie informacje powierzane pracownikowi socjalnemu podczas rozmów objęte są tajemnicą i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej. W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek

-osoby zainteresowanej,
-jej przedstawiciela ustawowego,
-innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej.

Dokumenty, które mogą być wymagane przez pracownika socjalnego

Pracownik socjalny ma obowiązek ustalić sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej. Sytuację tą ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

2. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,

3. dokumenty określające status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,

4. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia oraz (oraz umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

5. decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej, jeśli nie znajduje się w aktach,

6. dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

7. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,

8. decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,

9. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

10. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia strony o powierzchni gospodarstwa rolnego
w hektarach przeliczeniowych;

11.zaświadczenie albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

12. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie rolników,

13. osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego ,

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – oświadczenie strony oraz zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacania składek w ZUS,
 2. opodatkowaną na zasadach ogólnych – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, odliczanych składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku, odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem działalności za poprzedni rok kalendarzowy

14. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

15. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

16. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu tj.

 • w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
 1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
 • w przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

17. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyżej,

18. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

19. oświadczenie o stanie majątkowym.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie nie później niż w 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem GOPS Obrowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie

Budynek A Urzędu Gminy Obrowo, pok. nr 12 i nr 13.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1507).

pomoc społeczna

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony