Przejście do sekcji:

Treść strony - Dodatek węglowy - nowelizacja ustawy

Dodatek węglowy - nowelizacja ustawy

Z dniem 03 listopada 2022 roku nastąpiły kolejne zmiany dotyczące dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
 
Informujemy o zmianach w przyznawaniu dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych, w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
  • Brak zgłoszenia źródła ogrzewania do dnia 11.08.2022 r. w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje także osobie w gospodarstwie domowym - gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy - nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków dokonywany jest przez burmistrza z urzędu, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.
  • Kilka gospodarstw pod jednym adresem zamieszkania
W myśl obecnie obowiązujących przepisów w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych prowadzonych pod tym adresem - co ważne w odrębnych lokalach - nie stosuje się zasady „jeden dodatek węglowy/dodatek dla gospodarstw domowych na jeden adres zamieszkania”.
W takiej sytuacji gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, będzie można przyznać dodatek węglowy/dodatek dla gospodarstw domowych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
  • Jeden lokal, jeden dodatek
Jeśli natomiast w lokalu, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy/dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym w tym lokalu.
 
  • Ważne!
Do spraw o wypłatę dodatku węglowego/dodatku dla gospodarstw domowych wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o dodatku węglowym oraz ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw mają zastosowanie przepisy w nowym brzmieniu.
W przypadku gdy odmówiono przyznania dodatku węglowego/dodatku dla gospodarstw domowych, wnioskodawca może złożyć ponownie wniosek o wypłatę dodatku węglowego/dodatku dla gospodarstw domowych.

Wnioski przyjmujemy codziennie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie, Aleja Lipowa 27 oraz w Dziale Świadczeń Rodzinnych w  Dobrzejewicach 54 A, w godzinach pracy urzędu, tj.

w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.15 – 15.15,
w piątki w godz. 7.15 – 14.15
we wtorki w godz. 7.15 -16.15.

 

Przypominamy, termin na składanie wniosków o dodatek węglowy oraz wniosku o dodatek dla niektórych źródeł ciepła mija 30.11.2022 r.

Wnioski są do pobrania tutaj.

Podstawa prawna tutaj

Prosimy także zapoznać się z udostępnionym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Poradnikiem dotyczącego wypłaty dodatku węglowego

Przejdź do początku strony