Przejście do sekcji:

Treść strony - Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji letnich 2022 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) organizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. 

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 63 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2007-2015.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, w terminie od 11 do 31 lipca.

Dzieci ze schorzeniami układu oddechowego będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu, w terminie od 11 do 31 sierpnia.

Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Ze strony KRUS uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione wyżywienie, opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny.
Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników (CRR).

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

 1. Stan zdrowia dziecka;
 2. Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR;
 3. Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

 1. Choroby narządu ruchu, m.in.: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy;
 2. Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in.: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa;
 3. Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się.

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:

 1. Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego;
 2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagającej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego;
 3. Choroba zakaźna w fazie ostrej;
 4. Czynna choroba nowotworowa;
 5. Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu);
 6. Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające lub bardzo znacznie utrudniające wzajemne kontakty i współżycie z otoczeniem (w szczególności nerwice z natręctwem i nerwice lękowe, stany depresyjne i psychozy, zaburzenia zachowania, niedorozwoje umysłowe, uzależnienie od środków psychoaktywnych, moczenie nocne);
 7. Niezdolność do samoobsługi.

Podstawą skierowania dziecka na turnus w Centrum Rehabilitacji Rolników jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (wniosek powinien zostać wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko).

Do wniosku należy dołączyć załączniki:

 • wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego;
 • formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności*.

* Pierwszeństwo w wyjeździe mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

Wnioski (w tym załączniki do wniosku) można pobrać:

 • w Oddziale KRUS;
 • w Placówkach Terenowych KRUS;
 • ze strony internetowej: www.krus.gov.pl

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS, w terminie do 27 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu:

 • 52 341 52 61 wew. 110 lub 220;
 • 56 462 12 41 wew. 305 lub 308;
 • 54 233 33 56 wew. 132 lub 116.
Przejdź do początku strony