Przejście do sekcji:

Treść strony - Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zmiany w świadczeniu pieniężnym na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r., poz. 1383), osoby, u które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, składają wnioski o świadczenie w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgonie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.06.2022r.  zmieniający, rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy który:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje opiekę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na trojgiem  i więcej dzieci;
  • jest małoletnim, któremu został ustanowiony opiekun tymczasowy ( przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego oraz wszystkie dzieci małoletnie opiekuna tymczasowego.

Wróć

Przejdź do początku strony