Przejście do sekcji:

Treść strony - Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu uchodźców. Osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. 

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Zgodnie z obowiązującym od 15 marca rozporządzeniem ws. świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Gdzie złożyć wniosek?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie
Dział świadczeń rodzinnych,funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego
Dobrzejewice 54A
87-123 Dobrzejewice

Prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne z pracownikami.

tel. 56 610 62 95
kom. 720 828 134

Przejdź do początku strony