Przejście do sekcji:

Treść strony - Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy

Informacje ogólne

Jednorazowe świadczenie ma na celu wsparcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Świadczenie przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Komu przysługuje pomoc?

  • Świadczenie przysługuje każdemu obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL.
  • O pomoc mogą również ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego, ale który jest małżonkiem obywatela Ukrainy i który przybył do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać świadczenie?

  • Podstawowym kryterium przyznania pomocy, jest legalne przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej od 24 lutego br., czyli od momentu rozpoczęcia działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.
  • Legalność pobytu jest ustalana na podstawie rejestracji przez komendanta placówki Straży Granicznej.
  • Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terenie Polski przez matkę, która legalnie przekroczyła granicę.
  • Każdy obywatel Ukrainy, który stara się o przyznanie świadczenia, musi mieć nadany numer PESEL. Dotyczy to osób pełnoletnich oraz dzieci.
  • Pomoc nie jest uzależniona od dochodu, a jej przyznanie nie wymaga wydania decyzji. Świadczenie po jego przyznaniu jest realizowane na rachunek bankowy.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na każdą osobę, pełnoletnią oraz dziecko. Płatne jest jednorazowo.

Gdzie złożyć wniosek?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
Parter, pokój nr 14

Prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne z pracownikami socjalnymi

Tel 56 678 60 22 wew. 156

Przejdź do początku strony