Przejście do sekcji:

Treść strony - Nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy

Nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy

Od środy 16 marca, w Urzędzie Gminy Obrowo, tak jak w całym kraju, obywatele Ukrainy będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Panie z Urzędu Stanu Cywilnego proszą, aby w miarę możliwości wcześniej zadzwonić do nich i umówić się na spotkanie, aby uniknąć kolejek.

W dniu 12 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono specjalną ustawę regulującą kwestię udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. poz. 583). Na mocy ustawy od 16 marca Ukraińcy mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Do wniosku należy załączyć fotografię (spełniającą wymagania określone w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych; Dz. U. z 2021 r. poz. 816, 1000 i 1978).

Podczas składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców. Odcisków palców nie pobiera się od osoby:

  • która nie ukończyła 12. roku życia;
  • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
  • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Odciski palców pobiera się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie.

Numer telefonu do Urzędu Stanu Cywilnego to 56 678 60 22 wew. 155.

Ww. ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uznaje za legalny pobyt obywateli ukraińskich oraz ich małżonków nieposiadających ukraińskiego obywatelstwa w Polsce przez 18 miesięcy liczonych od 24 lutego 2022 r. jeśli osoby te wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przez ukraińsko-polską granicę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

Ustawa daje tym osobom m.in.:

  • możliwość korzystania ze służby zdrowia oraz edukacji
  • możliwość podjęcia pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej
  • prawo do licznych świadczeń.

Z praktycznych względów Ukraińcom rekomenduje się o wystąpienie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL. PESEL będzie potrzebny do złożenia wniosków o udzielenie świadczeń, a także do dopełnienia formalności związanych z podjęciem pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy, jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.

Przejdź do początku strony