Przejście do sekcji:

Treść strony - Zapraszamy do udziału w warsztatach "Szkoły Rodzica"

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Szkoła Rodzica"

Warsztaty przewidują cykl 6 spotkań po 6 godzin dla tej samej grupy. Terminy spotkań to 05.07.2021,06.07.2021r., 09.07.2021r.,  12.07.2021r., 13.07.2021, 14.07.2021r.

Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji i umiejętności wychowawczych dla rodziców naturalnych i zastępczych.

W trakcie warsztatów dla rodziców możliwe jest zapewnienie opieki dla dzieci uczestników. Zarówno dzieciom jak i rodzicom zostanie zapewniony ciepły posiłek oraz napoje. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

W celu zapisania się na warsztaty prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Katarzyną Murawską tel. 720 828 464 lub Katarzyna Zakrzewską tel. 720 828 498

Tematyka warsztatów będzie obejmować:

  • Rozpoznawanie uczuć dziecka i ich akceptacja,
  • Trudne emocje u dziecka
  • Kary i konsekwencje
  • Pochwały i zachęty
  • Zachęcanie dziecka do samodzielności
  • Identyfikowanie nieskutecznych, destruktywnych sposobów komunikowania się z dzieckiem
  • Granice w wychowaniu
  • Konstruktywne metody rozwiązywania problemów, konfliktów
  • Uzależnienia dzieci
  • Pierwsza pomoc przed medyczna

Wsparcie w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum 3’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Przejdź do początku strony