Przejście do sekcji:

Treść strony - Ważna informacja

Ważna informacja !

UTRUDNIENIA, KTÓRE MOGĄ NAPOTKAĆ OSOBY, KTÓRE WYSTĘPUJĄ Z ŻĄDANIEM WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH W CELU UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

  1. TRUDNOŚCI W UZYSKANIU DANYCH Z SYSTEMU EMPATI@

Dane o wysokości dochodów, odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz odprowadzonym podatku uzyskujemy z systemu Empati@. Zdarza się jednak tak, że osoba, którą sprawdzamy nie zostaje zweryfikowana w systemie, wówczas istnieje konieczność wystąpienia przez tut. instytucję z papierowym wnioskiem o udostępnienia danych osobowych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Najczęściej dotyczy to osób, których dochód stanowi emerytura lub renta. To często znacznie wydłuża proces załatwienia sprawy nawet do dwóch miesięcy.

  1. UZYSKUJESZ DOCHODY Z GOSPDOARSTWA ROLNEGO – TWÓJ WNIOSEKO O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ZŁOŻONY MIĘDZY 1 SIERPPNIA 2021 ROK A 23 WRZEŚNIA 2021 ROKU BĘDZIE WYDANY Z OPÓŹNIENIEM

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:
- przedostatnim roku kalendarzowym (2019) poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
- ostatnim roku kalendarzowym (2020) poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.
W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego. 
Należy jednak zauważyć, że w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.
Ponadto, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Te dwa elementy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” powodują, że wnioskodawca ma dużą elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o dofinansowanie. 
W związku z powyższym, wyżej opisana przerwa w wydawaniu zaświadczeń przez gminy nie powinna być uciążliwa.

  1. PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY LUB KARTA) – PAMIĘTAJ O ZAŚWIADCZENIU Z URZĘDU SKARBOWEGO

Osoby, które osiągnęły dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta zobowiązane są dołączyć do wniosku zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności Twojej lub członka/członków Twojego gospodarstwa domowego, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa).

Przejdź do początku strony