Przejście do sekcji:

Treść strony - Przyjmowanie wniosków dotyczących dożywiania dzieci w szkole

Przyjmowanie wniosków dotyczących dożywiania dzieci w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuję, że trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie posiłku dzieci w szkołach na okres od września 2020 roku do grudnia 2020 roku.


Wykaz dokumentów do wniosku:

 1. zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o zlecenie, umowa o dzieło) zawierający informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,
 2. decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej, jeżeli nie znajduje się w aktach,
 3. dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 4. zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 5. dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników KRUS,
 6. decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
 7. osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
 8. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  1) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – oświadczenie strony oraz zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacania składek w ZUS, 
  2) opodatkowaną na zasadach ogólnych – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, odliczanych składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku, odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem działalności za poprzedni rok kalendarzowy.

  UWAGA
  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub  w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. 
  Osoby pobierające zasiłek okresowy do końca lipca 2020 roku przedstawiają dochody za miesiąc sierpień 2020r.
Przejdź do początku strony