Przejście do sekcji:

Treść strony - Kiedy złożyć wniosek o świadczenia z GOPS ?

Kiedy złożyć wniosek o świadczenia z GOPS ?

Od 1 lipca można składać drogą elektroniczną wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, 300+ oraz z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy. Wydawanie i przyjmowanie wniosków w formie tradycyjnej rozpoczyna się od 1 sierpnia 2020 roku. Wnioski będzie można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.00, wtorki od 7.30 do 16.00 (piątki są wyłączone z bezpośredniej obsługi interesantów).

 

Ważne daty:

„Stary” okres (2019/2020) składania wniosków na:

świadczenia wychowawcze 500+ : do dnia 31.05.2021r.

świadczenia rodzinne: do dnia 31.10.2020r.

fundusz alimentacyjny: do dnia 30.09.2020r.

 

Nowy okres (2020/2021) składania wniosków na:

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: dla wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 01.07.2020r., w sposób tradycyjny - od dnia 01.08.2020r.

 

Nowy okres (2020/2021) składania wniosków na:

Dobry start 300+ : dla wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01.07.2020r., w sposób tradycyjny od dnia 01.08.2020r. do dnia 30.11.2020r. Uwaga: wnioski złożone po dniu 30.11.2020r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Nowy okres (2021/2022) składania wniosków na:

świadczenia wychowawcze 500+ dla wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01.02.2021r., w sposób tradycyjny od dnia 01.04.2021r.

 

Przypominamy, że w programie 500+ świadczenie wychowawcze nie obowiązuje kryterium dochodowe, a przyznanie świadczenia ma formę informacji, a nie jak dotychczas decyzji administracyjnej. Wnioskodawca wypełnia wniosek bez dodatkowych oświadczeń. Oświadczenia muszą wypełniać tylko osoby, których dotyczy tzw. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Czym jest tzw. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: jeżeli wnioskodawca lub inny dorosły członek rodziny wnioskodawcy pracuje, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, lub jest delegowany przez polskiego pracodawcę (np. kierowcy) poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, wójt ma obowiązek skierować sprawę do rozpatrzenia przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Uwaga: osoby pracujące w transporcie świadczącym usługi / pracę poza RP powinny posiadać dokument druk A1 z ZUS.

 

W świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i programie „Dobry start” 300+ wniosek i wymagane załączniki pozostają bez zmian (obowiązuje kryterium dochodowe, dane szkoły dziecka).

 

Prosimy pamiętać, jakie dokumenty mogą stanowić załączniki do wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy:

 

świadectwa pracy począwszy od roku 2019r.

 • PIT-y 11 za 2019r.
 • PIT-y 8c za 2019r.
 • PIT-y roczne (np. 36 i/lub 37) za 2019r.
 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenia
 • umowy o pracę
 • dokumenty potwierdzające wszelkie inne formy zatrudnienia np. kontrakty, rozkazy itp.
 • informacje o dochodach nieopodatkowanych za 2019r. (w tym m. in.: stypendia socjalne, sportowe i doktoranckie, dochody z zagranicy, świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie z KRUS-u, zasiłki chorobowe z KRUS-u, alimenty na rzecz dzieci, diety, świadczenia w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów)
 • zaświadczenia ze szkół dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (wystawione z datą wydania po 01 września 2020r.)
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka
 • prawomocne postanowienia, orzeczenia sądów (orzekające: separacje, rozwody, prawo do opieki nad dziećmi, prawo do opieki naprzemiennej nad dziećmi, wysokości orzeczonych alimentów)
 • nakazy płatnicze za 2019r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 • zaświadczenia z KRUS za 2019r. o wysokości zasiłków chorobowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 • zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji w 2019 r. (wystawione z datą nie wcześniej niż 01 sierpnia 2020r.)
 • zaświadczenia od komornika o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych w 2019r.
 • numer NIP lub wydruk z CEIDG (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej za rok 2019
 • umowy dzierżawy.

 

Od dnia 1 sierpnia 2020r. druki wniosków oraz oświadczenia będzie można także pobrać ze strony internetowej www.bip.gopsobrowo.pl z zakładki „druki do pobrania”.

 

Terminy wypłat

„Dobry start” 300+

wnioski złożone od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.08.2020r. wypłata najpóźniej do dnia 30.09.2020r.

wnioski złożone od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.11.2020r. wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

 

Świadczenia rodzinne

wnioski złożone od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.08.2020r. wypłata najpóźniej do dnia 30.11.2020r.

wnioski złożone od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.10.2020r. wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2020r.

wnioski złożone od dnia 01.11.2020r. do dnia 31.12.2020r. wypłata najpóźniej do dnia 29.02.2021r.

 

Fundusz alimentacyjny:

wnioski złożone od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.08.2020r. wypłata najpóźniej do dni 31.10.2020r.

wnioski złożone od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.09.2020r. wypłata najpóźniej do dnia 30.11.2020r.

wnioski złożone od dnia 01.10.2020r. do dnia 31.10.2020r. wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2020r.

wnioski złożone od dnia 01.11.2020r. do dnia 30.11.2020r. wypłata najpóźniej do dnia 31.01.2021r.

wnioski złożone od dnia 01.12.2020r. do dnia 31.01.2021r. wypłata najpóźniej do dnia 29.02.2021r.

 

Ważne informacje dodatkowe:

Wnioski na ww. świadczenia należy składać zgodnie z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania tj. w przypadku mieszkańców Gminy Obrowo do Wójta Gminy Obrowo;

Wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ są realizowane raz w miesiącu w terminie najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca. Data wypłaty uzależniona jest od otrzymania dotacji;

pod numerem telefonu 56 610 62 95 jest zamieszczane nagranie głosowe informujące o terminie wypłat w poszczególnych miesiącach. Szczegółowe informacje zawarte są także na stornie internetowej www.bip.gopsobrowo.pl.

termin składania wniosków na świadczenia
Przejdź do początku strony