Przejście do sekcji:

Treść strony - Ubezpieczenie ze środków zdrowotnych

Ubezpieczenie ze środków zdrowotnych

Potrzebujesz bezpłatnej opieki zdrowotnej, a nie jesteś ubezpieczony? Jeżeli masz niskie dochody możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. W tym celu możesz wystąpić o decyzję, która potwierdzi Twoje prawo do świadczeń. 


Kto może skorzystać?

 • mieszka w Polsce
 • nie ma ubezpieczenia (nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego), nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i nie zawarł umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, - spełnia kryterium dochodowe
 • nie występuje różnica między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny


Dodatkowo, w przypadku cudzoziemca konieczne są:

 • status uchodźcy albo
 • objęcie ochroną uzupełniającą albo
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, którego udzielono w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. dokumenty, które potwierdzą, że mieszkasz w Polsce
 2. dokumenty, które potwierdzą Twoje polskie obywatelstwo. Mogą to być ważny paszport lub dowód osobisty
  jeśli jesteś cudzoziemcem – dokumenty, które potwierdzą, że:
      • masz zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej (decyzja wojewody) lub 
      • jesteś objęty ochroną uzupełniającą (decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzieleniu ochrony uzupełniającej) lub 
      • masz status uchodźcy (decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadaniu statusu uchodźcy).
  3. numer PESEL
  4. dokumenty, które potwierdzą sytuację finansową Twoją lub Twojej rodziny, wymaganą przez instytucję, do której składasz wniosek. Dowiedz się jakie dokumenty musisz dostarczyć

Krok po kroku

 1. Złóż wniosek do Urzędu Gminy w Obrowie
  Wniosek musisz złożyć samodzielnie
 2. Poczekaj na wywiad środowiskowy
  Jest to wizyta pracownika socjalnego w domu ubiegającej się o wsparcie. Podczas rozmowy pracownik zbiera dodatkowe informacje, aby poznać stan faktyczny
 3. Zbierz i przekaż pracownikowi socjalnemu dokumenty, o które poprosił
 4. Czekaj na decyzję
  Decyzja administracyjna zostanie wydana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku

Ważne !
Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przez 90 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli będzie to konieczne, otrzymasz kolejne decyzje.
Uwaga! Jeśli decyzję wydano na wniosek świadczeniodawcy w związku z udzieleniem świadczenia w trybie nagłym, masz prawo do świadczeń przez 90 dni od dnia udzielenia świadczenia.
Musisz natychmiast poinformować organ, który wydał decyzję o:

 • każdej zmianie w Twojej sytuacji dochodowej lub majątkowej
 • objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym. 
ubezpieczenie

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony