Przejście do sekcji:

Treść strony - Zasiłki celowe

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Kto może skorzystać?
Osoba bądź rodzina, która poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi

Zasady udzielania pomocy w formie zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzenia, w szczególności powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, poniosły szkodę. Pomoc ta obejmuje:

 • pomoc „doraźną” - kwota zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 6.000 złotych,
 • pomoc na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; do 100 tys. zł na remont albo odbudowę budynku/budynków gospodarczych).

Pomoc „doraźna”

Pomoc służy zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych, dla osobom które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

Przy określeniu wysokości zasiłku należy brać pod uwagę w szczególności:

 • możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu/domu jednorodzinnym (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
 • prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe;
 • potrzeby dzieci z poszkodowanych rodzin w zakresie podjęcia i kontynuowania nauki;
 • zapewnienie dostępu do opieki medycznej i zakup leków dla poszkodowanych, zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Kwota zasiłku dla rodziny lub osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 6.000 złotych.

Pomoc na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

Pomoc na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku zdarzenia klęskowego nie może przekroczyć  200 tys. złotych zaś na pomoc na remont lub odbudowę budynków gospodarczych kwoty 100 tys. złotych.

Budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy służący zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynek inwentarski, tj. budynek przeznaczony np. do hodowli niewielkiej liczby zwierząt gospodarskich, mający na celu pozyskiwanie żywności na własne potrzeby.

Pomoc na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz na remont lub odbudowę budynków gospodarczych  przyznawana jest w przypadku oszacowania procentu zniszczeń/uszkodzeń na poziomie co najmniej 5%.

W przypadku oszacowania procentu zniszczeń/uszkodzeń w budynkach, o których mowa powyżej, na poziomie poniżej 5%, może być przyznana pomoc „doraźna” wyłącznie na wykonanie drobnych prac remontowych – nie dotyczy budynków gospodarczych.

Oszacowania wysokości szkód dokonuje osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości albo komisja do spraw szacowania strat, powołana przez wójta, w której bierze udział pracownik organu nadzoru budowlanego wykonujący zadania służbowe.

Do wystąpienia z wnioskiem o pomoc uprawnieni są:

 1. właściciel budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego; 
 2. osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 
 3. osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
 4. osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego;
 5. osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia;
 6. osoba, na rzecz której ustanowiono służebność mieszkania;
 7. osoba, która jest dzierżawcą budynku gospodarczego

Przy przyznawaniu zasiłku celowego w tym przypadku należy pamiętać, że:

 • jeżeli w zniszczonym lub uszkodzonym budynku/lokalu mieszkalnym gospodarstwo domowe nie było prowadzone w dniu zdarzenia klęskowego, nie zachodzą przesłanki do przyznania pomocy.
 • przy ustalaniu zasadności oraz wysokości pomocy organ gminy bierze pod uwagę uzyskane odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego.
 • zasiłki - na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku zdarzenia klęskowego do 200 tys. złotych oraz na remont lub odbudowę budynków gospodarczych 100 tys. złotych - pomniejsza się o kwotę już przyznanego z uwagi na to samo zdarzenie zasiłku celowego, jako pomoc doraźna, jeżeli kwota ta została przyznana i przeznaczona na prace związane z remontem budynku/lokalu mieszkalnego.
 • osoby uprawnione do otrzymania zasiłku celowego (pomoc do 200 tys. oraz do 100 tys.) mają obowiązek przedstawić imienne faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków, związanych z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku.  
 • w przypadku, gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków (np. nie przedstawi rachunków lub faktur) albo przeznaczy pomoc na wydatki niezgodne z celem, na jaki została ona udzielona albo kwota udzielonej pomocy (np. wskutek uzyskanego odszkodowania) przekracza wysokość szkód wyrządzonych zdarzeniem klęskowym, zwrot środków z tytułu udzielonej pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

 

Ważne

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej lub z urzędu złożony nie później niż w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej.

Zdarzenie należy zgłosić niezwłocznie po jego wystąpieniu w tut. Ośrodku osobiście lub telefonicznie.

Wójt Gminy sporządza wniosek i przedstawia wojewodzie niezwłocznie, nie później niż w terminie:

 • 2 dni robocze od daty wpływu do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego kompletnych wniosków - zasiłki celowe do 6 tys. zł na tzw. pomoc „doraźną”;
 • 45 dni od daty wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej – zasiłki celowe do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; zasiłki celowe do 100 tys. zł na remont albo odbudowę budynku/budynków gospodarczych

Pomoc może być przyznawana niezależnie od kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy o pomocy społecznej, jednak w każdym przypadku powinny być uwzględnione przesłanki udzielania pomocy określone tą ustawą.

Środki te przeznaczone są na pomoc w formie zasiłków celowych dla osób i rodzin, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych, w których rodzina mieszkała w momencie zdarzenia klęskowego i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne.

Należy również zaznaczyć, iż świadczenia przyznawane w ramach systemu pomocy społecznej służą zaspokojeniu najbardziej elementarnych i podstawowych potrzeb bytowych, bez których osoba czy rodzina nie jest w stanie funkcjonować, a także mają charakter zabezpieczeniowy, nie zaś ubezpieczeniowy, co w praktyce oznacza, że nie rekompensują poniesionych strat.

W każdym przypadku przyznawania w/w pomocy należy kierować się Zasadami udzielania pomocy finansowej, ze środków budżetu państwa z części 85 – Budżety wojewodów, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zatwierdzonymi 20 kwietnia 2022 r.

Wróć

Przejdź do początku strony