Przejście do sekcji:

Treść strony - Świadczenie wychowawcze 500+ i świadczenie dobry start 300+

Świadczenie wychowawcze 500+

Komu przysługuje:

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka
 • dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria

 • świadczenie bez z kryterium dochodowego 
 • świadczenie podzielne zależne od urodzenia dziecka, ukończenia 18. roku życia, oraz opieki naprzemiennej
 • wysokość świadczenia 500,00 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
 • prawomocne postanowienia, wyroki sądów (orzekające: prawo do opieki nad dzieckiem)
 • tabela dot. koordynacji
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.

Miejsce i forma złożenia wniosku:
Wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) należy złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54 A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00
piątek: obsługa wyłącznie telefoniczna i elektroniczna; nie ma obsługi bezpośredniej.


Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)
Portal Informacyjno-Usługowy ZUS (https://www.zus.pl/)
bankowość elektroniczną

Termin składania wniosku w wersji elektronicznej od 01.02.2021r., z kolei w wersji papierowej od 01.04.2021r.

Wniosek można pobrać klikając na poniższy link:
Wniosek o Świadczenie Wychowawcze 500+

Inne dokumenty/załączniki do pobrania:
Tabela do koordynacji (świadczenie pracy za granicą)
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przyznanie świadczenia wychowawczego następuje na podstawie złożonego wniosku. Przyznanie tego świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy - o ile wnioskodawca wskazał adres e-mail we wniosku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Decyzja wydawana będzie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego, oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Więcej informacji pod adresami:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2
https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna3
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r., poz. 2407 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019r., w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. 2019r., poz. 1177)

Informacje dodatkowe:
Informacji dodatkowych dotyczących świadczenia wychowawczego udzielają:
- infolinia Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pod numerem: 800 500 112
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, Filia w Dobrzejewicach 54A pod numerem: 720 828 134

 

Świadczenie Wychowawcze (500+)

Świadczenie Dobry Start (300+)

Zasady i kryteria udzielania świadczenia Dobry start

Świadczenie dobry start przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym dziecka [...] - jednorazowo, w wysokości 300 zł.

Świadczenie Dobry start przysługuje w roku kalendarzowym

 • do ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wyżej wymienione osoby kończą 20. rok życia;
 • do ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • prawomocny wyrok sądu o ustaleniu opiekuna prawnego
 • prawomocne orzeczenie o ustaleniu opieki naprzemiennej

Miejsce i forma złożenia wniosku:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start należy złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54 A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00
piątek: obsługa wyłącznie telefoniczna i elektroniczna; nie ma obsługi bezpośredniej.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)
Portal Informacyjno-Usługowy ZUS (https://www.zus.pl/)
bankowość elektroniczną

Termin składania wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wniosek można pobrać klikając na poniższy link:
Wniosek o Świadczenie Dobry start

Inne dokumenty/ załączniki do pobrania:
Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przyznanie świadczenia Dobry start następuje na podstawie złożonego wniosku. Przyznanie tego świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy - o ile wnioskodawca wskazał adres e-mail we wniosku. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Decyzja wydawana będzie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Dobry start - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018r., poz. 1061 z późn. zm.)

 

 

Świadczenie Dobry start 300+

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony